whatman聚碳酸酯膜PC膜112106直径142孔径0.2um

产品名称:whatman聚碳酸酯膜PC膜112106

产品型号:直径142孔径0.2um

产品报价:13

产品特点:whatman Nuclepore径迹蚀刻膜货号112106是由高品质的聚碳酸酯制成,孔径精确、流速快、化学抗性、抗热性、表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(氯仿、二氯甲烷、N-甲基-2-吡咯烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。特点:不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品低灰份和皮重表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测

直径142孔径0.2umwhatman聚碳酸酯膜PC膜112106的详细资料:

尺寸(mm)    孔径(um)     货号      描述        数量/包
圆片滤膜
13          0.15      ?    110401      聚碳酸酯      100pk
13      ?    0.1      ?     110405      聚碳酸酯      100pk
13      ?    0.2      ?     110406      聚碳酸酯      100pk
13      ?    0.4      ?     110407      聚碳酸酯      100pk
13      ?    0.8      ?     110409      聚碳酸酯      100pk
13      ?    1.0      ?     110410      聚碳酸酯      100pk
13      ?    3.0     ?      110412      聚碳酸酯      100pk
13      ?    5.0     ?      110413      聚碳酸酯      100pk
13      ?    8.0     ?      110414      聚碳酸酯      100pk
13      ?    10.0     ?     110415      聚碳酸酯      100pk
13      ?    8.0      ?     150446      聚碳酸酯-疏水 100pk
13      ?    0.8      ?     800195      聚碳酸酯-镀金 100pk
19      ?    0.030     ?    800307      聚碳酸酯      100pk
19      ?    0.050     ?    800308      聚碳酸酯      100pk
19      ?    0.1      ?     800309      聚碳酸酯      100pk
19      ?    0.2      ?     800281      聚碳酸酯      100pk
19      ?    0.4      ?     800282      聚碳酸酯      100pk
19      ?    0.8      ?     800284      聚碳酸酯      100pk
19      ?    1.0      ?     800319      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.015      ?  110601      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.030      ?  110602      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.050     ?   110603      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.080     ?   110604      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.1      ?    110605      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.2     ?     110606      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.4      ?    110607      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.6      ?    110608      聚碳酸酯      100pk
25     ?     0.8      ?    110609      聚碳酸酯      100pk
25      ?    1.0      ?    110610      聚碳酸酯      100pk
25      ?    2.0      ?    110611      聚碳酸酯      100pk
25     ?     3.0     ?     110612      聚碳酸酯      100pk
25     ?     5.0      ?    110613      聚碳酸酯      100pk
25      ?    8.0      ?    110614      聚碳酸酯      100pk
25     ?     10.0     ?    110615      聚碳酸酯      100pk
25     ?     12.0     ?    110616      聚碳酸酯      100pk
25      ?    0.4     ?     110637      聚碳酸酯-AXO  100pk
25      ?    0.4     ?     170607      聚碳酸酯-镀金 100pk
25     ?     0.8     ?     117197      聚碳酸酯-镀金 100pk
37      ?    0.4     ?     110807      聚碳酸酯      100pk
37     ?     0.8      ?    110809      聚碳酸酯      100pk
47     ?     0.015        111101      聚碳酸酯      100pk
47     ?     0.050      ?  111103      聚碳酸酯      100pk 
47      ?    0.080   ?     111104      聚碳酸酯      100pk
47      ?    0.1     ?     111105      聚碳酸酯      100pk
47      ?    0.2     ?     111106      聚碳酸酯      100pk
47      ?    0.4      ?    111107      聚碳酸酯      100pk 
47     ?     0.6     ?     111108      聚碳酸酯      100pk
47     ?     0.8     ?     111109      聚碳酸酯      100pk
47      ?    1.0     ?     111110      聚碳酸酯      100pk 
47     ?     2.0     ?     111111      聚碳酸酯      100pk
47     ?     3.0     ?     111112      聚碳酸酯      100pk
47      ?    5.0     ?     111113      聚碳酸酯      100pk 
47     ?     8.0      ?    111114      聚碳酸酯      100pk
47      ?    10.0     ?    111115      聚碳酸酯      100pk
47      ?    12.0     ?    111116      聚碳酸酯      100pk 
47     ?     0.4      ?    111137      聚碳酸酯-AXO/AERO 100pk
50      ?    0.2      ?    111206      聚碳酸酯      100pk 
50      ?    0.4     ?     111207      聚碳酸酯      100pk
50     ?     5.0     ?     111213      聚碳酸酯      100pk
50      ?    12.0     ?    111216      聚碳酸酯      100pk 
76     ?     0.050        111503      聚碳酸酯      100pk
90      ?    0.050      ?  111705      聚碳酸酯      100pk
90     ?     0.1     ?     111705      聚碳酸酯      100pk
90     ?     0.2     ?     111706      聚碳酸酯      100pk
90     ?     0.4     ?     111707      聚碳酸酯      100pk
90     ?     1.0     ?     111710      聚碳酸酯      100pk
90      ?    2.0      ?    111711      聚碳酸酯      100pk
90      ?    3.0      ?    111712      聚碳酸酯      100pk
142      ?    0.080       112104      聚碳酸酯      100pk
142      ?    0.1      ?   112105      聚碳酸酯      100pk
142      ?  0.2      ?   112106     聚碳酸酯      100pk
142      ?    1.0         112110      聚碳酸酯      100pk
293     ?     1.0     ?    112810      聚碳酸酯      100pk
方形滤膜
8″*10″       0.030       113502      聚碳酸酯      100pk
8″*10″     ?  0.2         113506      聚碳酸酯      100pk
8″*10″       12.0        113516      聚碳酸酯      100pk
19″*42″      5.0         113313      聚碳酸酯      100pk
25″*80″      8.0         155846      聚碳酸酯      100pk