NALGENE微量离心管架5973-0015

NALGENE微量离心管架5973-0015

NALGENE微量离心管架5973-0015描述:ResMer制造技术能够让这些管架在苛刻的实验室环境中保持其颜色和性能不变。可用于广泛的温度范围。具有较强的耐化学性。其上的每个孔旁都有模制字母和数字,以便于您识别样本。当架中未夹持任何离心管货放满离心管时都可叠放。可高温高压灭菌

订购信息:

货号 NALGENE微量离心管架5973-0015  试管容量, ml  NALGENE微量离心管架5973-0015  阵列 NALGENE微量离心管架5973-0015  颜色 NALGENE微量离心管架5973-0015  L x W x H, mm  NALGENE微量离心管架5973-0015  每盒数量  NALGENE微量离心管架5973-0015  每箱数量
NALGENE微量离心管架5973-0015
NALGENE微量离心管架5973-0015  5973-0005  NALGENE微量离心管架5973-0015  0.5  NALGENE微量离心管架5973-0015  4 x 6  NALGENE微量离心管架5973-0015  White  NALGENE微量离心管架5973-0015  146 x 92 x 54  NALGENE微量离心管架5973-0015  1  NALGENE微量离心管架5973-0015  8  NALGENE微量离心管架5973-0015  
NALGENE微量离心管架5973-0015  5973-0015  NALGENE微量离心管架5973-0015  1.5  NALGENE微量离心管架5973-0015  4 x 6  NALGENE微量离心管架5973-0015  White  NALGENE微量离心管架5973-0015  143 x 90 x 52  NALGENE微量离心管架5973-0015  1  NALGENE微量离心管架5973-0015  8  NALGENE微量离心管架5973-0015  
NALGENE微量离心管架5973-0015  5973-9005  NALGENE微量离心管架5973-0015  0.5  NALGENE微量离心管架5973-0015  8 x 12  NALGENE微量离心管架5973-0015  White  NALGENE微量离心管架5973-0015  171 x 112 x 54  NALGENE微量离心管架5973-0015  1  NALGENE微量离心管架5973-0015  4  NALGENE微量离心管架5973-0015  
NALGENE微量离心管架5973-0015  5973-9015  NALGENE微量离心管架5973-0015  1.5  NALGENE微量离心管架5973-0015  8 x 12  NALGENE微量离心管架5973-0015  White  NALGENE微量离心管架5973-0015  201 x 131 x 54  NALGENE微量离心管架5973-0015  1  NALGENE微量离心管架5973-0015  4  NALGENE微量离心管架5973-0015  
NALGENE微量离心管架5973-0015  5973-9305  NALGENE微量离心管架5973-0015  0.5  NALGENE微量离心管架5973-0015  8 x 12  NALGENE微量离心管架5973-0015  Blue  NALGENE微量离心管架5973-0015  171 x 112 x 54  NALGENE微量离心管架5973-0015  1  NALGENE微量离心管架5973-0015  4  NALGENE微量离心管架5973-0015  
NALGENE微量离心管架5973-0015  5973-9315  NALGENE微量离心管架5973-0015  1.5  NALGENE微量离心管架5973-0015  8 x 12  NALGENE微量离心管架5973-0015  Blue  NALGENE微量离心管架5973-0015  201 x 131 x 54  NALGENE微量离心管架5973-0015  1  NALGENE微量离心管架5973-0015  4  NALGENE微量离心管架5973-0015  
NALGENE微量离心管架5973-0015  5973-9515  NALGENE微量离心管架5973-0015  1.5  NALGENE微量离心管架5973-0015  8 x 12  NALGENE微量离心管架5973-0015  Red  NALGENE微量离心管架5973-0015  201 x 131 x 54  NALGENE微量离心管架5973-0015  1  NALGENE微量离心管架5973-0015  4