Xfect 小鼠胚胎干细胞转染试剂酶试剂盒Takara


Xfect 小鼠胚胎干细胞转染试剂
品牌 Code No. 产品名称 包装量 价格(元) 说明书 数量
Clontech 631320 Xfect mESC Transfection Reagent 100 Rxns ¥3,459 Xfect 小鼠胚胎干细胞转染试剂 Xfect 小鼠胚胎干细胞转染试剂 Xfect 小鼠胚胎干细胞转染试剂
收藏产品 加入购物车

无标题文档

 
Code No. 产品名称
631320   Xfect mESC Transfection Reagent
 
产品详情请点击:Xfect 小鼠胚胎干细胞转染试剂
 
 

页面更新:2019-11-19 14:18:07