EcoT14 I (Sty I)酶试剂盒Takara


EcoT14 I (Sty I)
品牌 Code No. 产品名称 包装量 价格(元) 说明书 数量
Takara 1038A EcoT14 I (Sty I) 3,000 U ¥567
¥425
EcoT14 I (Sty I) EcoT14 I (Sty I) EcoT14 I (Sty I)
Takara 1038B (A × 5) EcoT14 I (Sty I) 3,000 U × 5 ¥2,412 EcoT14 I (Sty I) EcoT14 I (Sty I) EcoT14 I (Sty I)

*红字为促销价格,促销时间: 2022年9月1日-2022年10月31日

收藏产品 加入购物车
 
■ 识别位点
EcoT14 I (Sty I)
 
■ 制品内容
□ 酶浓度 10 U/μl
□ 附带缓冲液  
     反应缓冲液 H
     反应停止液 10×Loading Buffer
 
■ 制品说明
□ 起源 Escherichia coli TB14
□ 反应温度 37℃
□ 活性测定用底物 λ DNA
 
 

页面更新:2019-10-25 15:12:57