19L PTFE方形槽(一体成型)SS-39日本三博特sanplatec

19L PTFE方形槽(一体成型)SS-39
产品编号: WEB15473 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
同时提供焊接型方形槽。
产品规格
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        19L PTFE方形槽(一体成型)SS-3919L PTFE方形槽(一体成型)SS-39产品特征: .