11L PTFE方形槽(一体成型)SS-17日本三博特sanplatec

11L PTFE方形槽(一体成型)SS-17
产品编号: WEB15462 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
同时提供焊接型方形槽。
产品规格
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        11L PTFE方形槽(一体成型)SS-1711L PTFE方形槽(一体成型)SS-17产品特征: .