5L PTFE方形槽(一体成型)SS-05日本三博特sanplatec

5L PTFE方形槽(一体成型)SS-05
产品编号: WEB15456 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
同时提供焊接型方形槽。
产品规格
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        5L PTFE方形槽(一体成型)SS-055L PTFE方形槽(一体成型)SS-05产品特征: .