500ml PTFE厚烧杯用烧杯盖日本三博特sanplatec

500ml PTFE厚烧杯用烧杯盖
产品编号: WEB5509 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
500ml PTFE厚壁烧杯专用烧杯盖。
产品规格
..
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        500ml PTFE厚烧杯用烧杯盖500ml PTFE厚烧杯用烧杯盖产品特征: .本品是WEB9294 500mL PTFE厚壁烧杯专用盖子。