Whatman Benchkote 桌面保护膜 2300-916, 2300-917, 2300-594, 2300-599, 2300-731, 2300-772, 2301-6150, 2301-6160

 • 名称 : Benchkote和Benchkote Plus桌面保护膜
 • 型号 : 2300-594
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 Benchkote 桌面保护膜 2300-916, 2300-917, 2300-594, 2300-599, 2300-731, 2300-772, 2301-6150, 2301-6160
 • Whatman 沃特曼 Benchkote 桌面保护膜 2300-916, 2300-917, 2300-594, 2300-599, 2300-731, 2300-772, 2301-6150, 2301-6160

  详细描述

  Whatman 沃特曼 Benchkote 桌面保护 2300-916, 2300-917, 2300-594, 2300-599, 2300-731, 2300-772, 2301-6150, 2301-6160

  Whatman Benchkote
  Whatman Benchkote™ 桌面保护用一种具有吸收、不渗透性能的材料制成,能保护实验室台面不受撞击和溢出物损坏。此材料由一层高质量、光滑、能快速吸收溢出液体的吸湿纸和一层高强度的能防液体流向工作台面的聚乙稀组成。用过的保护可焚毁或按当地的法规进行处理。

  Whatman Benchkote Plus
  加厚桌面保护由一种更厚、吸水量更大的材料制成,用途更为广泛,每平方米能吸收750毫升水份。

  特性
  •材质非常牢固,不论在干或湿的状态下都能抗撕
  •光滑洁白的表面可用铅笔或墨水笔在上面写字
  •适合用消毒剂对易生长病原体和其他细菌台面进行清洁
  •将聚乙稀背面朝上不作吸附可用于收集丢弃物
  •保护边缘能快速吸收溅出的液体,防止液体流到桌面
  •溢出液能被保护捕获
  •用过的保护可焚毁;聚乙烯层不会融化成液滴,而是在燃烧过程中迅速的被销毁。

  应用
  •收集放射性化学溢出物,防止污染环境
  •回收溢出的贵重物品
  •保护坚硬的表面缓冲撞击力
  •减低水或液体对湿控室的影响
  •可作为化学品储藏柜、试验桌抽屉的内垫,或者包裹试验品。

  Whatman 沃特曼 Benchkote 桌面保护 2300-916, 2300-917, 2300-594, 2300-599, 2300-731, 2300-772, 2301-6150, 2301-6160

  Whatman Benchkote 桌面保护膜 2300-916, 2300-917, 2300-594, 2300-599, 2300-731, 2300-772, 2301-6150, 2301-6160

  Whatman 沃特曼 Benchkote 桌面保护 2300-916, 2300-917, 2300-594, 2300-599, 2300-731, 2300-772, 2301-6150, 2301-6160

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:2300-594-2300-594