21L PTFE方形槽(一体成型)SS-45日本三博特sanplatec

21L PTFE方形槽(一体成型)SS-45
产品编号: WEB15476 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
同时提供焊接型方形槽。
产品规格
/
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        21L PTFE方形槽(一体成型)SS-4521L PTFE方形槽(一体成型)SS-45产品特征

.