14L PTFE方形槽(一体成型)SS-24日本三博特sanplatec

14L PTFE方形槽(一体成型)SS-24
产品编号: WEB15465 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
同时提供焊接型方形槽。
产品规格
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        14L PTFE方形槽(一体成型)SS-2414L PTFE方形槽(一体成型)SS-24产品特征: .