13L PTFE方形槽(一体成型)SS-23日本三博特sanplatec

13L PTFE方形槽(一体成型)SS-23
产品编号: WEB15464 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
同时提供焊接型方形槽。
产品规格
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        13L PTFE方形槽(一体成型)SS-2313L PTFE方形槽(一体成型)SS-23产品特征: .