150ml PTFE厚烧杯用烧杯盖日本三博特sanplatec

150ml PTFE厚烧杯用烧杯盖
产品编号: WEB5507 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
150ml PTFE厚壁烧杯专用烧杯盖。
产品规格
.
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        150ml PTFE厚烧杯用烧杯盖150ml PTFE厚烧杯用烧杯盖产品特征: .本品是WEB9292 150mL PTFE厚壁烧杯专用盖子。